Avtalevilkår mellom EnklereStart.no AS og brukeren av www.enklerestart.no og dens Tjenester

1. Partene

Avtalevilkårene (“Avtalen”) er en bindende avtale mellom EnklereStart.no AS (org.nr. NO 919 117 893, heretter «EnklereStart.no») og brukeren  av EnklereStart.no AS’ netttjeneste (“Kunden”) for stiftelse av aksjeselskap (“Tjenesten”).

2. Generelt

Aksept av Avtalen, sammen med Kundens registrerte opplysninger om stiftelse av nytt aksjeselskap, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøp, bruk og levering av Tjenesten. Tjenesten anses å være levert i det øyeblikket EnklereStart.no informerer kunden om enten, A) Aksjeselskapet er ferdig registrert og Kunden har mottatt organisasjonsnummer fra Foretaksregisteret eller, B) Registrering av aksjeselskapet er avvist i Foretaksregisteret av grunner som er utenfor EnklereStart.nos kontroll.

Avtalevilkårene kan bli oppdatert uten forvarsel og den til enhver tid gjeldende versjonen er tilgjengelig på https://www.enklerestart.no/vilkar.

3. Pengene tilbake garanti

Er du ikke fornøyd med Tjenesten som leveres av EnklereStart.no kan du innen 7 dager etter at Tjenesten anses å være levert få refundert 100 % av kjøpesummen. Refusjon gjøres gjeldende ved å henvende seg til EnklereStart.no via e-post på hallo(a)enklerestart.no. I henvendelsen skal det komme tydelig frem at Kunden ønsker å heve kjøpet og få refundert pengene. EnklereStart.no setter pris på en begrunnelse for hvorfor Kunden ønsker å heve kjøpet, men dette er ikke påkrevd.

Pengene tilbake garanti gjelder kun for ordinær registrering og hvor Kunden har betalt for Tjenesten. Pengene tilbake garanti gjelder ikke ved kjøp av hylleselskap.

Om Kunden hever kjøpet opphører Tjenesten og alle av EnklereStart.nos forpliktelser ovenfor Kunden umiddelbart.

4. Tjenesten

EnklereStart.no leverer en nettbasert tjeneste for produksjon av alle nødvendige dokumenter (“Dokumentene”) for å stiftelse et norsk aksjeselskap med kontantinnskudd (penger). Herunder inkluderes standardiserte stiftelsesdokumenter, vedtekter, aksjeeierbok og åpningsbalanse. I tillegg leveres ferdig utfylling av samordnet registermelding (del 1) i Altinn.no som en del av Tjenesten. Samordnet registermelding gjøres tilgjengelig etter Kundens bank, eller annen gyldig instans, har bekreftet aksjekapitalinnskuddet.

Tjenesten kan kun benyttes for stiftelse av nye aksjeselskap, uten historikk, ved hjelp av kontantinnskudd (penger). Tingsinnskudd kan ikke benyttes som aksjekapital ved bruk av Tjenesten.

Kunden står selv som utsteder av alle Dokumentene som leveres som en del av Tjenesten, og er på så måte eneste ansvarlige for innholdet i Dokumentene. Dokumentene leveres delvis i PDF- og Word-format, og Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere og signere stiftelsesdokumentene som Tjenesten leverer.

Kunden får ved aksept av Avtalen tilgang til Dokumentene. Kunden er deretter ansvarlig for å sørge for komplett signering av Dokumentene, åpne bankkonto, betale inn aksjekapital og videreformidle melding om bekreftet aksjekapital fra bank, på anvist måte. EnklereStart.no vil deretter tilgjengeliggjøre ferdig utfylt samordnet registermelding del 1 for Kunden gjennom Altinn.no. EnklereStart.no AS vil hjelpe underveis i prosessen med å informere om stegene Kunden selv må foreta i prosessen og svarer på relevante spørsmål, fortrinnsvis via e-post/chat.

Tjenesten omfatter ikke:

 • Mulighet for å endre formuleringene i Dokumentene, utover hva som er mulig i registreringsskjemaet
 • Løpende revisjons- og eller regnskapskostnader er ikke inkludert i Tjenesten
 • Registreringsgebyr fra Foretaksregisteret
 • Gebyr fra bank ved etablering av bankkonto og/eller bekreftelse av aksjekapital
 • Ytterligere assistanse ved stiftelse eller registrering som Kunden velger å utføre selv

5. Kundens ansvar

Kunden plikter å:

 • Betale gjeldende gebyrer og/eller avgifter som påløper ved stiftelse av selskap ved forfall.
 • Forholde seg til norske myndigheter og norsk lov.
 • Returnere alle nødvendige opplysninger som etterspørs av EnklereStart.no innen oppgitt tidsfrist.
 • Å sørge for at opplysningene som er registrert er korrekte og i henhold til norsk lov.

6. Rett til umiddelbar avslutning av Tjenesten

EnklereStart.no forbeholder seg retten til å avslutte Tjenesten med umiddelbar virkning om Kunden og/eller:

 1. Er i brudd med avtalevilkårenes pkt. 5 Kundens ansvar,
 2. innen gitte tidsfrister, og på tross av purring, ikke ettergir nødvendige opplysninger som EnklereStart.no ber om for å levere den avtalte Tjenesten,
 3. er, etter EnklereStart.no AS’ vurdering, er involvert i virksomhet som strider mot norsk lov,
 4. misbruker Tjenesten.

Kunden kan ikke kreve pengene tilbake i tilfeller hvor Tjensten avsluttes med umiddelbar virkning.

7. Betalingsvilkår

Tjenesten betales med et kredit- eller debetkort av typen Visa, Mastercard eller American Express. Prisene som er oppgitt er eksklusiv merverdiavgift. Tjenesten leverer Dokumentene elektronisk og det er på så måte ingen angre- og/eller reklamasjonsrett utover hva som er beskrevet i denne Avtalen.

8. Taushetsplikt

EnklereStart.no, og andre som opptrer på vegne av EnkereStart.no, plikter å bevare taushet om Kundens bruk av Tjenesten. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i lov.

9. Erstatning og ansvarsbegrensning

EnklereStart.no er ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra EnklereStart.no sin side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangel. EnklereStart.no sitt erstatningsansvar er uansett begrenset til Tjenestens salgssum for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak.

Bruk av Tjenesten gir ingen garanti for at registrering av selskapet godkjennes. Årsaker til avslag ved selskapsregistrering, i Brønnøysundregistrene, kan være at selskapsnavnet allerede er registrert, at en deltaker har konkurskarantene eller at selskapsregistreringen på annen måte ikke overholder kravene. Kunden benytter Tjenesten på eget ansvar. EnklereStart.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler som Kunden registrerer ved bruk av EnklereStart.nos bestillingsskjema. Kunden har eneansvar for å sørge for korrekt oppbevaring av selskapsdokumenter og nødvendige signaturer i henhold til Aksjeloven, og norsk lov forøvrig.

10. Opphavsrett og videresalg

Kunden har ingen rett til å videreselge Tjenesten uten skriftlig samtykke fra EnklereStart.no.

Alt innhold på enklerestart.no er EnklereStart.no sin eiendom, og er beskyttet av norsk lov. Dette inkluderer varemerke, produktnavn, tekster, datakode, med mer. Innholdet kan kan ikke kopieres eller benyttes på annen måte uten skriftlig samtykke fra EnklereStart.no.

11. Tilbudsformidling

EnklereStart.no kan på vegne av tredjepart formidle fordelaktige tilbud direkte til Kunden. Tilbudene som formidles skal være fordelaktig for Kunden, og først og fremst være i form av rabatter på varer og/eller tjenester eller andre goder. Slik tilbudsformidling kan kun foregå i et begrenset tidsrom etter Tjenesten er bestilt. EnklereStart.no kan motta provisjon, kickback,  markedsstøtte og/eller andre økonomiske eller ikke-økonomiske fordeler, av slik tilbudsformidling.

12. Overdragelse

EnklereStart.no har rett til å overdra Tjenesten og informasjon og Kunden og Kundens kundeforhold, helt eller delvis, til annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller annen overføring.

13. Kjøp av ferdigregistrert aksjeselskap – «hylleselskap»

EnklereStart.no tilbyr ferdigregistrert aksjeselskap for salg. Avtalevilkårenes pkt. 3 «pengene tilbake garanti» gjelder ikke ved kjøp av hylleselskap.

Ved kjøp av hylleselskap betaler Kunden følgende:

 • Kjøpesum for selskapet. Veiledende kr. 9 900,- (direkte til EnklereStart.no AS)
 • Registreringsgebyr til Brønnøysundregistrene. Kr. 5 570,- (direkte til Brønnøysundregistrene)

Registreringsgebyr til Brønnøysundregistrene på kr. 5 570,- er en kostnad som skal dekkes av hylleselskapet etter overtagelse.

Kunden må signere særskilt kjøpsavtale for overtagelse av det spesifikke hylleselskap. Denne kjøpsavtalen kommer i tillegg til disse vilkår.

Kjøpsavtalen inneholder følgende garantier fra EnklereStart.no i forbindelse med salg av hylleselskap:

 1. Selskapet er lovlig opprettet og registrert i Foretaksregisteret og i andre relevante myndighetsregistre.
 2. EnklereStart.no AS har nødvendig myndighet og fullmakt til å signere og gjennomføre denne avtalen og til å utføre sine forpliktelser under denne.
 3. EnklereStart.no AS eier og overdrar aksjene fri for heftelser.
 4. Kjøper er gitt fullstendig informasjon om alle vesentlige forhold som Selger kjenner til, og som er eller kan være av vesentlig betydning for KJøpers verdivurdering av aksjene eller Kjøpers forutsetninger for erverv av aksjene.
 5. Den informasjon som er gitt til kjøper er korrekt og ikke misvisende.

Kunden gjøres også oppmerksom på at gebyr for navneendring dekkes av selskapet etter overtagelse. Dette gebyret på kr 1 440,- faktureres av Brønnøysundregistrene etter navneendring har funnet sted.

EnklereStart.no forbeholder seg retten til å avvise bestilling av hylleselskap, uten grunn. I slike tilfeller vil kjøpesummen bli refundert til kjøpers bankkort uten opphold.

Alle våre hylleselskap har kr. 30 000,- i aksjekapital. Om kunden ønsker høyere aksjekapital må det gjennomføres en emisjon i ettertid, etter overtagelse av selskapet og for kundens regning.

14. Lovvalg

Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist vedrørende Avtalen skal avgjøres av norsk domstol, med EnklereStart.no sin til enhver tid gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.