Revisjonsplikt – hva er revisjon?

av Frank mai 05, 2017

Hva er revisjon?

Revisjonsplikt er en lovpålagt gjennomgang og kontroll av selskapets regnskap, også kalt revisjon. Granskningen gjennomføres av en kvalifisert og uavhengig person. En person som kan gjennomføre revisjon har høyere økonomisk utdannelse og kalles en statsautorisert eller registrert revisor.

Vanligvis oppnevnes et revisjonsselskap til å være revisor, for deretter at selskapet tildeler en oppdragsansvarlig – ikke ulik praksis fra et regnskapsbyrå. Revisorloven stiller krav til at granskningen skal gjennomføres av en uavhengig person. Dette betyr i praksis at revisor ikke kan ha økonomiske interesser eller tillitsverv, og vedkommende kan ikke være i slekt eller nær familie med noen med store eierandeler eller stort ansvar, i selskapet som revideres.

Revisor leverer årlig en revisjonsberetning til årsregnskapet. Revisjonsberetningen er ment som en sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder feil eller mangler. I tilfeller hvor revisor har kommentarer til regnskapet, eller finner feil, vil disse fremgå av som presiseringer i revisjonsberetningen.

Har jeg revisjonsplikt?

Som aksjeselskap med regnskapsplikt har man som utgangspunkt også revisjonspliktig, men med noen unntak:

  • Driftsinntektene er under 6 mill. kroner
  • Balansesummen er under 23 mill. kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk

Må jeg ha revisor?

Om kriteriene over er oppfylt er selskapet i posisjon til å gjøre fravalg av revisor. Dette betyr i praksis at selskapets generalforsamling kan velge å velge vekk revisor.

Fravalg av revisor

For etablerte aksjeselskaper vedtak i generalforsamling fravalg av revisor slik at selskapets årsregnskap dermed ikke trengs å revideres.

I nye aksjeselskaper er det balansens størrelse og antall ansatte på tidspunktet for stiftelse som er styrende for om aksjeselskapet kan velge bort revisor. Om aksjeselskapet oppfyller kravene nevnt over.

I begge tilfeller er det generalforsamling vedtar fravalg av revisor, enten gjennom generalforsamlingsprotokoll i eksisterende selskaper eller i form av stiftelsesdokumentet nystiftede aksjeselskaper.

Valg av revisor

I tilfeller hvor selskapets årsregnskap skal revideres, er det generalforsamlingen som velger hvilket revisjonsselskap som skal fungere som selskapets revisor.

Start aksjeselskap med EnklereStart.no

Når du starter AS gjennom EnklereStart.no vil du kunne velge bort revisor om det ikke er aktuelt for selskapet.

Vi tilrettelegger alle nødvendige dokumenter for stiftelse av aksjeselskapet – ferdig utfylt. Vi kaller det å starte AS enkelt og trygt.

Del i sosiale medier